Tag Archives: مراقبه آرامش

مراقبه ی تالاب گل آفتابگردان

مراقبه ی تالاب گل آفتاب گردان  تکنیک مراقبه ای تالاب گل آفتاب گردان یکی از روشهای بسیار موثر در مقابله با آثار و تبعات نامطلوب و منفی استرس است.  تکنیک مراقبه ای تالاب گل آفتاب گردان بر اساس تصویر سازی ذهنی خیال گونه صورت می گیرد. برای اجرای این تکنیک، متن زیر را یک یا […]