و به او  Quick Eddie _44_a XT Google him in
بهبود فردیمقالات موفقیت

گفت و گوهای درونی خود را کنترل کنید

پکیج طلایی دانلود سابلیمینال فارسی

هرگونه فکر کنید به همان تبدیل می شوید. ﻫﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد بزنید ﻫﻢ ﻫﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮید ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮین ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮانید بهﺧﻮد بگویید این ها ﻫﺴﺘﻨﺪ «: ﺧﻮدم را دوﺳﺖ دارم! ﺧﻮدم را دوﺳﺖ دارم!ﺧﻮدم را دوﺳﺖ دارم» !

 ﻫﺮﮔﺎه ﺑﮕﻮیید « ﺧﻮدم را دوﺳﺖ دارم»! ﻫﺮاﺳﻬﺎﯾﺘﺎن ﮐﺎﻫﺶ پیدا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺠﺎﻋﺘﺘﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻠﻤﺎت «ﺧﻮدم را دوﺳﺖ دارم» ﺑﻪ ﻗﺪری ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻧﺎحیه ذﻫﻦ نیمه هوشیار ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اینها ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ روی اﻓﮑﺎر، اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻧﮕﺮﺷﻬﺎی ﺷﻤﺎ تاثیر میﮔﺬارﻧﺪ. زﺑﺎن ﺗﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮد پیدا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ راﺳﺖ و ﻗﺎﺋﻢ ﺗﺮ می ایستید ﭼﻬﺮه ﺗﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺮ و ﺷﺎداب ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻟﺤﻦ ﺻﺪاﯾﺘﺎن ﻗﻮی ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ی پیدا می کنید درﺑﺎره ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﻬﺘﺮی می رسید و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اطرافیان ﺧﻮد رﻓﺘﺎر دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺮ و ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮ ی پیدا می کنید .

روشی عالی و سریع برای ایجاد تغییرات دلخواه در شخصیت پکیج طلایی-7 سابلیمینال حرفه ای
دانلود فایل خودهیپنوتیزم پول و ثروت
برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن