شما برنده خلق شده اید؛ اما…

ایده هایی برای زندگی بهتر شما برنده خلق شده اید؛ اما...

 هرکس برحسب میزان بهره گیری ازقوه تعقل و اندیشه اش از موهبت زندگی کام می جوید.موفقیت درزندگی تنها حاصل کسب درآمد کلان نیست بلکه ازکامیابی درتمام سطوح زندگی نشأت می گیرد.فردی که تنها به توفیق مالی خود توجه دارد و می کوشد که به هرقیمتی به آن دست یازد،دیر یا زود بازنده است.اگرجانوری ازبدوتولد ازحیات وحش جدا شود ودرمیان انسان ها ی متمدن رشد کند بسیاری از مهارت ها وفنون را آموخته و به آن خومیگیرد.درعین حال پیشرفت او تحت تاثیر موانعی مشخص محدود است؛به عکس اطفالی که به وسیله جانوران وحشی ازجمله گرگ ها ربوده شده ودرمیان آنها بزرگ شده اند،پس از آنکه به جرگه انسان های متمدن پیوسته اند درفراگیری زبان پیشرفت نستبا خوبی ازخود نشان داده وازشعود خود چون دیگرانسان ها بهره مند بوده اند.

آنچه انسان را از حیوان متمایز می کند ذهن اوست که به مدد آن درهر شرایطی می تواند کیفیت زندگی خود را تغییردهد. ازاین رو بزرگترین وظیفه والدین فراهم آوردن بهترین شرایط برای پرورش جسمی وذهنی فرزندانشان است.درغیراین صورت آنها پس ازرشد وپیوستن به عرصه ی زندگی اجتماعی ناگزیرند که با تلاش فراوان به خود سازی جسمی و روحی خود بپردازند.

حال شما که به هر تقدیر درسفر زندگی رهسپارید به این پرسش پاسخ دهید که آیا مایلید بهترین و لذت بخش ترین سفر را برای خود تدارک ببینید؟

برای گشودن فصل جدیدی از زندگی و پدید آوردن تغییراساسی دراوضاع و شرایط خود هیچ وقت دیر نیست.زندگی یک پیکار است.در میدان کارزار زندگی یکی پیروز شده و دیگری زمین خورده و دچار شکست می گردد.در جنگ زندگی ترفندها و دسیسه ها ی فراوانی نهفته است.عده ای به رغم برخورداری از صفات ارزنده اوضاع و شرایطشان بدانگونه که انتظار دارند پیش نمی رود و شماری دیگر به رغم صفات نا پسندشان ازدنیا پاداشهای سخاوتمندانه ای می گیرند.با وجود این نتیجه نهایی مبارزه درآخرین ساعات حیات روشن می شود.

زندگی چیست؟زندگی یک سفر است

عقل و هوش، انسان را نسبت به همه موجودات –حتی اجدادش میمون ها –برتری داده است.هر یک از ما خصوصیات منحصربه فردی داریم.هیچ کس برروی کره خاکی از ویژگیهای جسمانی و ذهنی شما برخوردار نیست.به بیان دیگر شخصیت،دستخط،استعدادهای هنری و عملی،هوش،ریخت وقیافه،ژست ها و حالات وحرکات شما به گونه ای است متمایزو ویژه و منحصر به خودتان.شما ممکن است فردی آراسته ،خوش بیان ،تحصیل کرده و باهوش باشید و یا شخصی خشن،سخت گیر،کم سواد،تنبل و کند ذهن و یا داارای هر صفت و ویژگی دیگر.درعرصه ی پهناور گیتی ودر مقیاسی وسیع می توان پلیدترین صفت را در بهترین انسان ها و نیکوترین خصلت را در بدترین افراد یافت-هرگردی گردو نیست.بین دو بیکران یعنی نیکی و پلیدی مردمی زندگی می کنند که من آنها را هدایای جهان هستی می نامم.با وجود این فراموش نکنید که:

کسی که میل ندارد با وقایع زندگی رو به رو شود از هر کوری کورتر است.

حتی پیچیده ترین سیستم کامپیوتری جهان نیز نمی تواند با قوه ی خلاقیت ذهن شما برابری کند.در حقیقت  تفاوت بارز و اساسی کامپیوتر و مغز انسان آن است که مغز نه تنها به شیوه ی خطی عمل می کند بلکه می تواند فرآیند های موازی و ترکیب و تلفیق اطلاعات و طبقه بندی عملی مطالب را نیزانجام دهد.

جسم و ذهن غیرقابل تفکیک اند.آنچه برجسم اثر بگذارد برذهن نیزموثر واقع خواهد شد و بیماری یکی به ناخوشی دیگری خواهد انجامید.ازاین رو سلامتی کامل مستلزم رعایت رژیم غذایی مناسب ،ورزش،استراحت،تفریح و برخورداری ازنگرش مثبت است.

اگرندانی به کجا می روی،هراتوبوسی تورا خواهد برد

درگذشته چه بوده اید؟

هم اکنون چه هستید؟

درآینده چه خواهید بود؟

تنها یک نفر می تواند به پرسشهای فوق پاسخ دهد وآن کس خود شمایید.بهترین شیوه برای برنامه ریزی زندگی ارزیابی صادقانه رویدادهای گذشته زندگی است.راستی می دانید که مشکل ترین کار در دنیا چیست؟این که انسان شخصیت خود را در زیر میکروسکوپی قوی ارزیابی کرده واز کوچکترین جنبه ها ی نیک و ناخوشایند آن آگاه شود.

زندگی گذشته شما دوتاثیر کاملا متفاوت درزندگی کنونی شما دارد:تاثیرمثبت (قدرت وموفقیت) وتاثیرمنفی (ضعف و شکست).برای کسب موفقیت باید پیوسته معایب و محاسن خود را شناخته؛آنگاه بر تواناییهای خود تأکید ورزیده و نقاط ضعف خود را تقلیل دهید.از اشتباهات و تجربه های ناگوار گذشته درس عبرت گرفته و آنها را به باده فراموشی بسپارید.

به بیانی دیگر رویدادهای ناگوار و تغییرناپذیر گذشته را رها کنید و رخدادهای مطلوب گذشته را به زمان حال تسری دهید.آنگاه اهداف و آرزوهایتان را به وسوسه هایی سوزان و جانکاه تبدیل کرده و به سوی آینده حرکت کنید.

اغلب مردم به دلایل زیر ازآینده خود درهراسند:

۱-عدم دانش وآگاهی

۲-عدم درک درست

۳-عدم مهارت درکنترل احساسات

با وجود این می توان با پیروی ازتوصیه های عملی زیر براین ترسها ی واهی و بی اساس غلبه کرد.

۱-مادامی که شما از دانش وآگاهی ودرک موقعیت کنونی خویش بهره مند ید،می توانید آتیه خویش را در ذهن مجسم کنید،اگر آمادگی کنترل احساسات وهیجانات منفی را در خود سراغ دارید ازرویدادهای ناگواری که درکمین شما نشسته اند هراسی به دل راه ندهید و برآنها نیرومندانه بتازید.به هرحال برای غلبه برترس نخست باید دانش و آگاهی خود را گسترش بخشید.

۲-هرروز را بهترین روز زندگی خود تلقی کرده به آن عشق بورزید و به تمام رویدادهای خوب،بد و زشت آن احترام بگذارید.زندگی موهبتی زیباست.

این اصل اساسی را به کار بسته و چراغ راه خود قرار دهید که با برخورداری ازتدابیر درست همواره می توان اوضاع و شرایط را دگرگون کرده وهرگونه نقیصه را به مزیت و سرمایه تبدیل کرد.

تنها افرادی ازهرلحظه ی عمر خود حد اعلای استفاده را به عمل می آورند که با شیوه های صحیح با چالشها و نا همواریهای زندگی پیکار کنند.پس بکوشید با مسائل زندگی برخورد جدی داشته باشید و در عین حال ازهر لحظه آن کام جویید.

برنامه ریزی

 ضرورت تغییر

برای عبور از موانع وهموار کردن مسیر دستیابی به هدف باید انعطاف پذیر بود و مستعد تحول شد.به بیانی دیگر اگر چه هدف و مقصد باید به طور قطع تعیین و تثبیت شود اما درتعیین روش کار می توان انعطاف پذیر بود.

یکی از بهترین شیوه ها درجلب و جذب دیگران آن است که در نگرش،وضع ظاهر،حالات و حرکات و ملزومات شخصی و گفتار خود تغییری پدید آوریم.طبیعی است که ایجاد چنین تغییراتی باید با اهداف ما هماهنگ باشند.

همه ما در حین رشد و نمو جسمانی،روحی و معنوی بی وقفه دستخوش تغییر و تحولیم.به طور کلی نوع بشر برای ادامه حیات نیازمند تغییر است.تغییر یکنواختی و کسالت را از میان برمی دارد ورنگ وبوی تازه ای به زندگی می بخشد.به استناد ضرب المثلی معروف،تنوع نمک زندگی است.و بالاخره پیشرفت درتمدن امروزی مستلزم تغییر در ابعاد گوناگون است.مادامی که در مسیر تغییر گام برمی دارید ضمن مرور کردن هدف در ذهن به این واقعیت توجه داشته باشید که هر گونه تغییرباید به بهتر شدن اوضاع وشرایط شما بینجامد.

 چه وقت وچگونه به مقصد برسیم؟

جانوران برای ادامه زیست به نبرد با یکدیگرمی پردازند.انسان نیز از بدو تولد خواه در گهواره فقر چشم به دنیا بگشاید وخواه درخانواده ای توانگر زاده شود،برای حیات بی وقفه درحال نبرد و ستیز است.به هرحال برای اینکه درجامعه بتوانید روی پای خود بایستید و از شرایط اجتماعی مناسبی برخوردار باشید،باید بی وقفه به نبرد با موانع بپردازید.

نبرد با مشکلات زندگی برای بعضی افراد ساده وبرای برخی فوق العاده مشکل است.اگرچه شما در دستیابی به اهدافتان با مشکلات متعددی رو به رویید؛اما هر از گاهی به فرصتهای ارزشمندی برخورد می کنید که باید حد اعلای استفاده را از آن به عمل آورید.بعضی از مسائل زاییده ی چگونگی اهداف شماست و برخی دیگر به تدریج درمسیر دستیابی به اهدااف در برابر تان قد علم خواهند کرد.برخلاف اعتقادی متعارف ،هیچکس توانگر،مشهور،نیرومندو موفق زاده نمی شود.

ما همواره با زمان درحال مسابقه ایم وهرگاه ازشتاب خود بکاهیم دیگران ازما پیشی می گیرند و شاهد پیروزی را ازچنگمان می ربایند.این حقیقت را آویزه ی گوش کنید که هر عمل اندیشمندانه و محافظه کارانه ای لزوما بهتر از اقدام دقیق نیرومند وپرشتاب نیست.

اگر بخواهیم با دو کلمه موفقیت را معرفی کنیم باید بگوییم:برنامه ریزی و عمل.

بسیاری ازمردم بر این باورند که سرعت عمل به اشتباه و خطا می انجامد.البته افرادی که بدون آمادگی،شناخت و تجربه در پی دستیابی به اهداف خود می شتابند،با سر به دره نیستی و فراموشی  سقوط  می کنند.برخی از اهداف به دلیل ماهیت پیچیده شان بیشتر از سایر اهداف به درازا می کشند.درعین حال می توان با حذف خطاهای جبران نا پذیر از اتلاف وقت وانرژی جلوگیری کرد.

وقت درانتظار کسی نمی ماند

وقت بزرگترین مربی و بهترین برآورنده ی نیازهاست.در عین حال استادی است که شاگردان خود را ازپای درمی آورد.

من اغلب با جماعتی رو به رو می شوم که در ترافیک سنگینی گرفتار شده اند و به علت از دست دادن،وقت ،پول،و احتمالا قرار ملاقات شان تحت فشارروحی قرار دارند.به علاوه اتومبیلشان درحال مصرف بی رویه بنزین است.در حالی که تنها با انتخاب مسیری میان بر می توانستند بدون نگرانی و قیل و قال به مقصد برسند.دردسرها ،موانع و دشواریها در دنیای کاروتجارت امری عادی و پیش پا افتاده است.این فرآیند را می توان به آموزشی رانندگی تشبیه کرد که فرد در حین یادگیری با موانعی برخورد کرده وبا کمک استادش به نحوی بر آنها غلبه می کند.اما همین شاگرد چه بسا پس از دریافت گواهینامه تصادف می کند.چرا که هیچ کس و هیچ چیز کامل نیست.

ایده هایی برای زندگی بهتر شما برنده خلق شده اید؛ اما...

دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

  • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • تجربیات شما می تواند در تصمیم گیری سایر کاربران جهت خریداری محصولات مفید باشد ، لطفاً اطلاعات مفید و مربوط به محصول فوق را با توجه به تجربیات خود به اشتراک بگذارید.
  • در هر دیدگاه می توانید حداکثر 5 مورد نقاط قوت و ضعف محصول را ثبت کنید.
  • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
  • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
اسکرول به بالا