باورهای خود را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد را تغییر بدهید

در ﻫﺮ ﻣﻮرد اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاهیدﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را تغییر بدهید و ﺑﻪ نتایج جدیدی برسید باید تصاویر ذهنی خودانگاره خود را تغییر بدهید

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ، ﺑﺎورﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود زیادی ذﻫﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺎت ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎی آن، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اید و آﻧﻬﺎ را واﻗﻌﯽ ﻣﯽ پندارید ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺪﺗﺮین ﺑﺎورﻫﺎ، ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ اینها ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ در زمینه ای اﺣﺴﺎس ﮐﻤﺒﻮد کنید این باورها ﺑﻪ ﻧﺪرت درﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﻣﺎ اﮔﺮآﻧﻬﺎ را ﻣﻌﺘﺒﺮ ارزیابی کنید درﺑﺎره ﺷﻤﺎ ﻣﺼﺪاق وﺣﻘﯿﻘﺖ پیدا می کنند.

ﮐﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ باید اﻧﺠﺎم دهید این اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪه را زیر ﺳﺆال ببرید بیایید ﻓﺮض را ﺑﺮ این بگذاریم که این باورها حقیقی نیستند. ﺑﺮای ﻟﺤﻈﻪ ای ﺗﺼﻮر کنید ﮐﻪ ﺑﺎ هیچ محدودیتی روبه رو نیستیدﺗﺼﻮر کنید ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ خواهید دﺳﺖ پیدا می کنید ﺗﺼﻮر کنید ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺗﺼﻮر کنید ﮐﻪ ﺑبتوانید دو ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﯽ کنید ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ کنید ﺗﺼﻮر کنید بتوانید در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ی زﻧﺪﮔﯽ کنید اتومبیل ﺑﻬﺘﺮی ﺳﻮار شوید و زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎشید تصور کنید ﮐﻪ بتوانید یکی از اﻋﻀﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در زمینهﮐﺎری ﺧﻮد باشید . ﺗﺼﻮر کنید ﮐﻪ یکی از ﻣﺤﺒﻮب ترین و ﺳﺮﺷﻨﺎس ترین شخصیتهای اﺟﺘﻤﺎع و دنیای ﺗﺠﺎرت ﺑﺎشیدﺗﺼﻮر کنید از آراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮﺧﻮردارید و از چیزیﻧﻤﯽ هراسید. ﺗﺼﻮر کنید می توانید ﻫﺮ ﻫﺪﻓﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ بگیرید و ﺑﻪ آن برسید این ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮﺗﺎن را ﻋﻮض ﻣﯽ کنیدﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن تغییر ﮐﻨﺪ.

ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع از میان ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻫﺮاﺳﻬﺎ و آزاد ﮐﺮدن توانمندی های ﺑﺎﻟﻘﻮه این اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﺎورﻫﺎی ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ، ﺳﺎزﻧﺪه، ﻣﺜﺒﺖ و جدید بدهید.

از کتاب فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

نوشته برایان تریسی

دیدگاهی ثبت نشده است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفاً پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

  • فارسی بنویسید، از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • تجربیات شما می تواند در تصمیم گیری سایر کاربران جهت خریداری محصولات مفید باشد ، لطفاً اطلاعات مفید و مربوط به محصول فوق را با توجه به تجربیات خود به اشتراک بگذارید.
  • در هر دیدگاه می توانید حداکثر 5 مورد نقاط قوت و ضعف محصول را ثبت کنید.
  • از ارسال لینک‌ و اطلاعات شخصی از قبیل تلفن، ایمیل و آی‌دی شبکه‌های اجتماعی خودداری کنید.
  • از بکار بردن کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز و قومیتی دارند خودداری کنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
0
Shopping Cart
اسکرول به بالا